Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đang xem xét là gì ?

Đang xem xét là gì ?

Chúng tôi chỉ định trạng thái cho quảng cáo đang được xem xét để đảm bảo các quảng cáo đó an toàn, phù hợp và tuân thủ chính sách quảng cáo.

Chúng tôi xem xét hầu hết quảng cáo trong 1 ngày làm việc, tuy nhiên một số trường hợp xem xét phức tạp có thể cần nhiều thời gian hơn. Nếu thời gian xem xét quảng cáo của bạn đã lâu hơn đủ 1 ngày làm việc, hãy liên hệ với chúng tôi. Google có quyền phân loại mức độ ưu tiên cho các quá trình xem xét để đảm bảo tính ổn định chung của hoạt động hệ thống.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ