Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Đối sánh chính xác phủ định là gì ?

Đối sánh chính xác phủ định là gì ?

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm cụm từ khóa chính xác—mà không có thêm từ. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm các cụm từ khóa có thêm từ.