Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » ID thiết bị di động là gì ?

ID thiết bị di động là gì ?

ID thiết bị di động là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất được sử dụng để phân biệt một thiết bị di động.

Đây có thể là IDFA (Giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo) hoặc ID quảng cáo Android.

Tag: