Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Mẫu theo dõi là gì ?

Mẫu theo dõi là gì ?

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Bạn có thể sử dụng tham số URL để tùy chỉnh URL cuối cùng của mình. Khi có người nhấp vào quảng cáo, thông tin này dùng để tạo URL trang đích của bạn.

  • Mẫu theo dõi ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản sẽ áp dụng cho tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng.
  • Nếu bạn xác định nhiều mẫu theo dõi ở các cấp khác nhau, mẫu cụ thể nhất sẽ được sử dụng.
  • Mẫu theo dõi từ khóa là mẫu cụ thể nhất, tiếp đến là quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch rồi tài khoản.
  • Bạn có thể xem mẫu theo dõi được áp dụng trong cột”Nguồn mẫu theo dõi”.
  • Với tính năng theo dõi song song, việc sử dụng HTTP trong trường này có thể làm gián đoạn các hệ thống đo lường/chuyển hướng lượt nhấp của bạn: 
    • Mặc dù Google không có quyền kiểm soát các hoạt động chuyển hướng sau đó, nhưng Google Ads sẽ luôn sử dụng HTTPS cho lệnh gọi theo dõi đầu tiên nếu bạn không nhập HTTPS.
    • Tất cả các URL chuyển hướng sau đó cần phải là HTTPS. Các hoạt động chuyển hướng cũng cần phải ở phía máy chủ.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ