Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Người sử dụng là gì ?

Người sử dụng là gì ?

Tổng số người trong vị trí và nhóm nhân khẩu học mục tiêu của bạn. Đối với các kế hoạch truyền thông trong Công cụ lập kế hoạch tiếp cận, dữ liệu người sử dụng dựa trên:

  • Số người dùng trên dữ liệu điều tra dân số: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu và ở vị trí mục tiêu của bạn, dựa trên dữ liệu điều tra dân số.
  • Số người dùng trên thiết bị kỹ thuật số: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu và ở vị trí mục tiêu của bạn báo cáo đã sử dụng Internet trong 30 ngày qua.
  • Số người dùng trên truyền hình: Tổng số người trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu và ở vị trí mục tiêu báo cáo đã xem truyền hình trong 30 ngày qua.
  • Số người dùng trên YouTube: Tổng số người trong nhóm đối tượng mục tiêu của bạn mà quảng cáo trên YouTube có thể tiếp cận trong khoảng thời gian trung bình là 28 ngày.

Trong Công cụ lập kế hoạch tiếp cận, khi bạn thay đổi nội dung về người sử dụng, các thông tin sau sẽ được cập nhật:

  • Phần trăm phạm vi tiếp cận
  • Quy mô người sử dụng
  • Chỉ số “Tỷ lệ tiếp cận mục tiêu” (TRP) và “Chi phí cho mỗi tỷ lệ (tiếp cận mục tiêu)” (CPP)

Quy mô người sử dụng không ảnh hưởng đến số người mà kế hoạch truyền thông của bạn có thể tiếp cận.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ