Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Nhóm sản phẩm là gì ?

Nhóm sản phẩm là gì ?

Cách tổ chức danh mục sản phẩm Google Merchant Center cho Chiến dịch mua sắm trong Google Ads. Bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng cách sử dụng các thuộc tính thu được từ dữ liệu sản phẩm có sẵn trong Google Ads. Sau đó, bạn đặt giá thầu cho các nhóm sản phẩm này.

  • Thay vì dùng từ khóa: Chiến dịch mua sắm sử dụng các nhóm sản phẩm để xác định thời điểm các mục từ tài khoản Merchant Center của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm trong Quảng cáo mua sắm.
  • Bắt đầu: Theo mặc định, khi bạn tạo Chiến dịch mua sắm mới, một nhóm sản phẩm cho “Tất cả sản phẩm” sẽ được tạo. Nhóm sản phẩm đó sử dụng giá thầu chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) mặc định mà bạn đã đặt trong quá trình tạo nhóm quảng cáo.
  • Chia nhỏ các nhóm sản phẩm: Bạn có thể chạy Chiến dịch mua sắm chỉ sử dụng nhóm sản phẩm “Tất cả sản phẩm” hoặc chia nhỏ nhóm sản phẩm này thành nhiều nhóm sản phẩm mà bạn muốn. Các nhóm sản phẩm đó có thể sử dụng mọi thuộc tính sản phẩm, chẳng hạn như danh mục, loại sản phẩm, thương hiệu, tình trạng, mã mặt hàng và nhãn tùy chỉnh. Bạn cũng có thể xóa các nhóm sản phẩm nếu cần.
  • Đặt giá thầu: Đặt và sửa đổi giá thầu cho từng nhóm sản phẩm thường xuyên nếu cần hoặc loại trừ một nhóm sản phẩm khỏi chiến dịch của bạn.
  • Sản phẩm và tiêu chí lọc: Mỗi sản phẩm chỉ có thể xuất hiện trong một nhóm sản phẩm có thể đặt giá thầu trên mỗi nhóm quảng cáo. Bạn cũng có thể loại trừ hoàn toàn một sản phẩm khỏi việc xuất hiện trong một nhóm sản phẩm sử dụng bộ lọc khoảng không quảng cáo.
  • Báo cáo: Đối với Chiến dịch mua sắm thông minh, chỉ số báo cáo có thể khác nhau đối với thẻ Nhóm sản phẩm khi so sánh với thẻ Chiến dịch, thẻ Nhóm quảng cáo hoặc thẻ Quảng cáo. Điều này là do thẻ Nhóm sản phẩm chỉ có thể báo cáo về dữ liệu ở cấp sản phẩm.
    • Ví dụ: khi Quảng cáo hiển thị hoặc Quảng cáo mua sắm hiển thị nhiều sản phẩm tại một vị trí quảng cáo riêng lẻ, mỗi sản phẩm sẽ bao gồm một lượt hiển thị. Tuy nhiên, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo nhận ra rằng chỉ có một quảng cáo hiển thị. Do đó, sản phẩm này sẽ được tính là một lượt hiển thị.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ