Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Phân đoạn là gì ?

Phân đoạn là gì ?

Danh mục (như loại quảng cáo hoặc ngày trong tuần) mà bạn có thể thêm vào các bảng và biểu đồ của chiến dịch để tổ chức dữ liệu hiệu suất của bạn xung quanh tiêu chí đó.

  • Bạn có thể thêm các phân đoạn “Thiết bị” và “Ngày trong tuần” để biết những ngày khách hàng có nhiều khả năng nhìn thấy quảng cáo của bạn trên thiết bị di động hơn.
  • Sử dụng phân đoạn thời gian (chẳng hạn như giờ trong ngày hoặc các tháng cụ thể) để tách biệt các thay đổi trong hiệu suất của bạn. Ví dụ: nếu bạn phân đoạn dữ liệu theo ngày trong tuần và thấy rằng hiệu suất quảng cáo của mình khác nhau đáng kể vào các ngày thứ Bảy, bạn có thể sửa đổi giá thầu cho tài khoản để thay đổi hành vi của người dùng.
  • Tùy chọn phân đoạn có sẵn tùy thuộc vào việc bạn đang xem bảng từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo hay chiến dịch của mình.

Lưu ý

Các cột có thể không hiển thị giá trị khi bạn áp dụng phân đoạn không tương thích. Ví dụ: các phân đoạn dựa trên dữ liệu chuyển đổi như “Hành động chuyển đổi” và “Độ trễ chuyển đổi” chỉ hoạt động với các cột có liên quan đến dữ liệu chuyển đổi như Số lượt chuyển đổi, Tất cả lượt chuyển đổi và Giá trị chuyển đổi. Do đó, các cột khác như Số lần nhấp, Số lần hiển thị và Chi phí sẽ hiển thị giá trị trống “–” khi áp dụng phân đoạn dựa trên dữ liệu chuyển đổi.