Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Tham số URL là gì ?

Tham số URL là gì ?

Tham số URL là một cách để chuyển thông tin về lượt nhấp thông qua URL của lượt nhấp đó.

Bạn có thể chèn tham số URL vào URL của mình để URL theo dõi thông tin về lượt nhấp. Tham số URL được tạo thành từ một cặp khóa và giá trị được phân tách bằng dấu bằng (=). Các tham số này kết hợp với nhau bằng ký hiệu và (&). Tham số đầu tiên luôn xuất hiện sau dấu chấm hỏi trong URL. Ví dụ: http://example.com?product=1234&utm_source=google

Cách hoạt động của tham số URL

Có hai loại tham số URL mà bạn có thể sử dụng trong mẫu theo dõi hoặc tham số tùy chỉnh của quảng cáo:

  1. Tham số sửa đổi nội dung truyền thông tin đến trang đích và phải được đặt riêng trong URL cuối cùng. Ví dụ: http://example.com?productid=1234 sẽ đưa một người đến thẳng trang của sản phẩm 1234 trên trang web của bạn.
  2. Tham số theo dõi truyền thông tin về lượt nhấp cho tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn trong mẫu theo dõi. Có hai loại tham số theo dõi:
    • Tham số tùy chỉnh thể hiện giá trị do nhà quảng cáo xác định có thể được đặt trong mẫu theo dõi. Ví dụ: bạn có thể xác định {_campaign}=branding hoặc {_campaign}=leads trong các tham số tùy chỉnh của chiến dịch và đặt mẫu theo dõi tài khoản của mình thành {lpurl}? source_campaign={_campaign} Tìm hiểu thêm về cách tạo tham số tùy chỉnh cho tính năng theo dõi nâng cao
    • Tham số ValueTrack thể hiện giá trị trong tham số URL (ví dụ: {network}” trong tham số URL “network={network}”). Tham số {network} sẽ ghi lại mạng nơi lượt nhấp bắt nguồn (Mạng Tìm kiếm hoặcMạng Hiển thị ) trong URL trang đích của quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tham số ValueTrack

Tham số URL có neo và phân đoạn AJAX

Cho dù bạn đang sử dụng URL cuối cùng, mẫu theo dõi hay các tham số URL khác để theo dõi, thì hãy lưu ý đến các neo tác động (#) và phân đoạn AJAX (#!) có trên URL. Nếu bạn sử dụng một neo hoặc phân đoạn AJAX trong URL cuối cùng và mẫu theo dõi gắn thêm tham số vào cuối URL cuối cùng, thì bạn phải đặt tất cả các tham số theo dõi vào URL cuối cùng. Các tham số này nên bắt đầu bằng thẻ {ignore} trong URL cuối cùng. Mỗi khi bạn sử dụng tham số {ignore} trong URL cuối cùng có chứa # hoặc #! trong khi thu thập thông tin, thì Google Ads sẽ coi mọi nội dung ở giữa tham số {ignore} và # hoặc #! là thông tin theo dõi.

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ