Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Tính năng nâng cao trong Google Search Console gồm có những tab nào? Xuất hiện trên Google tìm kiếm như thế nào?

Tính năng nâng cao trong Google Search Console gồm có những tab nào? Xuất hiện trên Google tìm kiếm như thế nào?

Tính năng nâng cao trong Google Search Console gồm các tab (1) Chỉ số Thiết yếu về Trang web, (2) Tính khả dụng trên thiết bị di động, (3) Câu hỏi thường gặp, (4) Cấu trúc How – to, (5) Sản phẩm, (6) Đoạn trích đánh giá và (7) Hộp tìm kiếm liên kết trang web.

Chỉ số Thiết yếu về Trang web

Gồm 3 trạng thái: Chậm, Cần cải thiện, Nhanh. Các nhãn Chậm, Cần cải thiện và Nhanh sẽ áp dụng với URL trên một loại thiết bị cụ thể.

URL nhanh

Chỉ số Thiết yếu về Trang web URL nhanh

URL cần cải thiện

Chỉ số Thiết yếu về Trang web URL cần cải thiện

URL kém

Chỉ số Thiết yếu về Trang web URL kém

Hệ thống đánh giá các chỉ số trạng thái

  • LCP (Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất): Thời gian để trình duyệt hiển thị phần tử nội dung lớn nhất trong khung nhìn, tính từ khi người dùng yêu cầu URL. Phần tử lớn nhất thường là hình ảnh hoặc video hoặc có thể là phần tử văn bản cấp khối lớn. Chỉ số này rất quan trọng vì nó cho người đọc biết rằng URL đang thực sự tải.
    • LCP tổng hợp trình bày trong báo cáo là thời gian cần thiết để 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này đạt đến trạng thái LCP.
  • FID (thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên): Thời gian từ khi người dùng tương tác lần đầu với trang của bạn (khi họ nhấp vào một đường liên kết, nhấn vào một nút, v.v.) đến thời điểm mà trình duyệt thực sự có thể phản hồi với hành động tương tác đó. Kết quả đo này được lấy từ bất kỳ phần tử nào có thể phản hồi khi người dùng nhấp vào lần đầu. Chỉ số này rất quan trọng trên các trang mà người dùng cần phải thực hiện một hành động nào đó, bởi vì đây là thời điểm mà trang có thể tương tác.
    • FID tổng hợp trình bày trong báo cáo có nghĩa là 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm này có chỉ số FID bằng hoặc nhanh hơn giá trị này.
  • CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục ): Mức độ thay đổi của bố cục trang trong giai đoạn tải. Điểm số được tính từ 0–1, trong đó 0 nghĩa là trang không thay đổi bố cục còn 1 nghĩa là trang có mức độ thay đổi cao nhất. Điểm số này rất quan trọng vì việc các phần tử của trang thay đổi trong khi người dùng đang cố gắng tương tác với trang là một trải nghiệm kém.
    • CLS tổng hợp trình bày trong báo cáo là CLS thấp nhất phổ biến trong 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm.

Tính khả dụng trên thiết bị di động

Tính khả dụng trên thiết bị di động

Câu hỏi thường gặp

Cấu trúc How – to

Sản phẩm

Đoạn trích đánh giá

Hộp tìm kiếm liên kết trang web