Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Trạng thái quảng cáo là gì ?

Trạng thái quảng cáo là gì ?

Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế chính sách nào về cách thức hoặc thời điểm quảng cáo có thể chạy hay không.